Sol·licitud de Documentació Clínica

Accés a la història clínica

El Servei d’Admissió i Documentació vetlla pels drets com a usuaris i permet l’accés a la història clínica.

On us heu d’adreçar?

Si desitjau accedir a la història clínica, ho podeu fer:

Presencialment: Amb la sol·licitud *** emplenada i presentar-la a qualsevol de les oficines del Registre de l’Administració electrònica Atenció a la ciutadania-Atenció presencial (caib.es)

Com heu de fer el tràmit?

   • Emplenau la sol·licitud.
   • Aportau la documentació requerida.
   • Especificau-hi les parts de la història clínica a què voleu accedir.
   • Presentau-la en qualsevol dels registres Atenció a la ciutadania-Atenció presencial (caib.es), juntament amb la documentació acreditativa pertinent.

Quina documentació (sempre l’original i fotocòpia) necessitau per fer la sol·licitud?

   • Si sou la persona titular de la història clínica: document d’identitat o passaport.
   • Si sou la persona autoritzada pel pacient: apartat específic de la sol·licitud emplenat o autorització signada pel pacient; document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat o passaport de la persona autoritzada. ***
   • Si sou el pare o la mare d’un pacient menor: document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat i passaport del sol·licitant; llibre de família.
   • Si sou el tutor legal del pacient: document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat o passaport del tutor, document acreditatiu de la designació judicial del tutor.

Telemàticament: Cal tenir el certificat digital Registro Electrónico General (caib.es) o el DNI electrònic Portal del DNI Electronico, Cuerpo Nacional de Policía i accedint al tràmit electrònic https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4485559

Com heu de fer el tràmit?

   • Emplenau la sol·licitud electrònica
   • Documentació requerida durant la tramitació.

La documentació sol·licitada us serà lliurada, si pertoca, en un termini d’un mes, prorrogable a dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

 

SI VOLEU SOL·LICITAR DOCUMENTACIÓ O LA HISTÒRIA CLÍNICA D’UNA PERSONA DIFUNTA.

NOMÉS ES PODRÀ SOL·LICITAR PRESENCIALMENT A L’OFICINA DEL REGISTRE DE L’HOSPITAL DE MANACOR

Si sol·licitau la història clínica d’una persona difunta: document d’identitat o passaport del difunt; document d’identitat o passaport de la persona sol·licitant; documentació acreditativa del vincle familiar (llibre de família, últimes voluntats, etc.); certificat de defunció.

Si voleu més informació, podeu telefonar al número 971 84 70 96 de 09:00 h a 14:00 h, o escriure un correu electrònic a l’adreça documentacioclinica@hmanacor.org.