Sol·licitud documentació clínica

Entrega de documentació clínica

El Servei d’Admissió i Documentació vetla perquè es satisfaci el dret a accedir a la història clínica facilitant la disponibilitat de la documentació a les persones acreditades que ho sol·licitin.

Si necessitau determinada documentació clínica, podeu adreçar-vos al Servei d’Admissió (box 3) i cursar una sol·licitud.

Horari: de 8.30 a 14.00
Tel.: 971 847 010 (ext. 6186)

Requisits

 • La persona titular de les dades que es pretén consultar (o una persona autoritzada, acreditada degudament) ha d’emplenar la sol·licitud concretant les parts de la història clínica a les qual vol accedir.
 • Formalitzar la sol·licitud en el Registre de l’Hospital.
 • Termini d’entrega: es garanteix que es podrà accedir a la documentació clínica sol·licitada dins un termini de vint (20) dies hàbils, excepte ens els casos d’informes d’autòpsies, en qjuè el termini és més llarg.

Acreditació necessària per recollir la documentació sol·licitada

 • Pacient: document d’identitat (original).
 • Persona autoritzada:
  • Emplenar l’apartat oportú de l’imprès o aportar un document d’autorització per escrit signat pel pacient.
  • Original del document d’identitat.
  • Original del document d’identitat del pacient a qui representa.
 • Difunt:
  • Original del document d’identitat del difunt.
  • Original del document d’identitat de la persona sol·licitant.
  • Documentació que acrediti la vinculació familiar (llibre de família, darreres voluntats, etc.).
  • Certificat de defunció.
 • Pare o mare, en els casos de menors:
  • Original del document d’identitat del pacient.
  • Original del document d’identitat de la persona sol·licitant.
  • Llibre de família.
 • Tutor legal del pacient:
  • Original del document d’identitat del tutor.
  • Original del document d’identitat del pacient tutelat.
  • Document que acrediti la designació judicial com a  tutor.

Formulari de sol·licitud de documentació clínica

De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades s’incorporaran al fitxer “Història clínica” —creat per mitjà de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 4 de març de 2009 (BOIB 43/2009) i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades— amb la finalitat de mantenir actualitzada la vostra història clínica amb la informació obtenguda en tots els processos assistencials, per la qual cosa només les podem cedir en els casos prevists legalment. Tanmateix, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei adreçant-vos a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant (Hospital de Manacor. Carretera Manacor-Alcúdia, s/n. 07500 Manacor). Tel.: 971847000. Fax: 971847010