Missió Vissió Valors

La MISSIÓ de l’Hospital de Manacor és la següent:

A l’Hospital de Manacor, referent públic del sector sanitari del Llevant de Mallorca, treballam per la promoció de la salut i per
oferir una atenció sanitària humana, propera, eficient, segura i de qualitat, al mateix temps que tenim cura del
desenvolupament personal i professional del nostre equip.

La VISIÓ que anima a l’organització és:

Volem ser un hospital que proporcioni una atenció continuada, integrada, sempre adaptada a les necessitats de la població
i unificada amb la resta de la xarxa assistencial, basada en l’excel·lència del nostres serveis, la millora de la comunicació
interna i externa i el creixement i la modernització de les nostres instal·lacions, tot mantenint els valors que ens
caracteritzen.

Els VALORS en què l’hospital es basa per complir amb la seva missió i aconseguir la seva visió són:

– La humanitat
– La proximitat i l’accessibilitat
– L’equitat en el tracte
– L’empatia amb els malalts i familiars
– La professionalitat
– El respecte
– La feina en equip
– El compromís amb el medi ambient