Recerca

El projecte d'infermer referent en recerca, impulsat per la Direcció d'Infermeria de l'Hospital de Manacor, es va iniciar el març de 2014 a fi d'incentivar i promoure la recerca infermera i potenciar la recerca col·laborativa i multidisciplinària d'altres disciplines en els quals participi activament el personal d'infermeria del centre.

Recerca: 971 847 000 (ext. 3122) i 681 153 245.

Objectius

 • Promoure l'ús d'eines de recerca per a la presa de decisions en àrees susceptibles de millora de les cures.
 • Desenvolupar programes de formació en recerca i col·laborar amb organismes implicats o facilitadors de la formació.
 • Identificar preguntes, dubtes o problemes de la pràctica clínica susceptibles de ser resolts per mitjà de la recerca.
 • Identificar nuclis d'infermers o ambients assistencials en els quals hi hagi condicions (formació, motivació, adequació d'horaris, etc.) per organitzar grups estables de recerca.
 • Establir estratègies per difondre el coneixement.
 • Dissenyar estratègies específiques per transferir el coneixement a la pràctica clínica.
 • Avaluar l'impacte per a la pràctica dels programes instaurats per mitjà d'aquesta estratègia.

D'altra banda, es desenvolupen accions identificades l'any 2016 procedents de l'anàlisi del clima organitzacional amb relació a la incorporació de l'evidència a la pràctica, de manera que es puguin promoure actuacions per millorar la pràctica clínica basada en la millor evidència per mitjà d'un model de mobilització del coneixement.

Activitats

 1. Consulta metodològica: l'infermer referent en recerca ofereix assessorament, suport metodològic i acompanyament en qualsevol fase de la recerca, i també en la cerca i la incorporació d'evidències per a l'adequació o l'actualització de protocols o activitats assistencials.
 2. Formació: la formació en matèria de recerca és un dels facilitadors més comuns per promoure la pràctica basada en evidències. Tot i que els professionals perceben mancances en les habilitats de recerca, la formació en matèria de recerca no es troba entre les principals demandes formatives dels professionals de l'Hospital. Aquesta situació ens obliga a ser creatius i innovar en la manera de reestructurar de manera activa el pla formatiu, potenciant la formació a professionals clau i apostant per la formació a demanda de les unitats i dels professionals.
 3. Coordinació d'equips de treball: l'infermer referent en recerca exerceix com a assessor en equips de recerca emergents, ajudant, liderant i assessorant en el procés de recerca.
 4. Projectes de recerca actius: a continuació es detallen els projectes en els quals es treballa des de l'estratègia de promoció de la recerca i pràctica basada en l'evidència, que estan en diferents fases d'evolució.
  1. PIVV: factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica a l'atenció hospitalària. Estudi de casos de control multicèntric.
  2. PREBACP: prevenció de la bacteriemia relacionada amb catèters perifèrics a les unitats d'hospitalització per mitjà de la implementació d'una intervenció multicomponent. Estudi multicèntric.
  3. EPAh: implementació del rol d'infermeria de pràctica avançada en l'àmbit de l'hospitalització.
  4. Pal·liatiu-Renal: avaluació de les necessitats pal·liatives dels pacients amb malaltia renal crònica en tractament d'hemodiàlisi.
  5. Variabilitat-HD: avaluació de les intervencions infermeres amb més variabilitat en les cures dels accessos vasculars en el tractament de diàlisi.
  6. Prevalença de pal·liatius: identificació de les necessitats de cures pal·liatives en els pacients amb alguna malaltia crònica avançada.
  7. BPSO: centres compromesos amb l'excel·lència en les cures.
  8. IAP-URG: transformació de les dinàmiques de treball de l'equip d'infermeria en una unitat d'urgències i emergències hospitalàries per mitjà d'una recerca acció participativa.
  9. Cronicitat: identificació de pacients crònics complexos a l'Hospital de Manacor 2017-2019