Política de Gestió

El sistema de gestió de l’Hospital de Manacor té els objectius següents:

 • Aconseguir que els serveis que presta a la població assignada responguin als principis d’equitat i d’eficiència a fi de satisfer-ne les necessitats i fomentar la promoció de la salut.
 • Proporcionar una atenció segura reduint i/o controlant els factors que afavoreixin els riscos, de manera que s’estableixi un entorn segur i promotor de la salut.
 • Avaluar i millorar la gestió dels riscos en l’assistència sanitària implementant-hi procediments, activitats i recursos que, en el marc de les normes ètiques, tecnicocientífiques i del servei, minimitzin els riscos, els incidents i els esdeveniments adversos, a fi de contribuir a crear un ambient segur per al pacient, per als seus familiars i per a l’equip multidisciplinari de professionals, i també per garantir que les activitats de l’Hospital de Manacor minimitzin l’impacte ambiental que generen en l’entorn.
 • Proporcionar als professionals una formació teòrica i pràctica de qualitat i enfocada a la promoció de la salut.
 • Potenciar al màxim tota acció que tengui com a finalitat millorar les condicions de treball de les persones.
 • Educar la població en matèria de salut a fi d’aportar-li coneixements i habilitats que li permetin millorar-la tant individualment com col·lectivament.

Amb tot això pretenem complir les expectatives de totes les parts interessades. Les accions per aconseguir la millora contínua i l’eficiència del sistema de gestió es fonamenten en els principis següents:

 • Excel·lència de les activitats diàries basades en la millora contínua dels processos.
 • Satisfacció i respecte dels clients externs i interns amb els serveis i amb l’atenció i la resposta de l’Hospital de Manacor als requeriments que presentin.
 • Compromís de prevenir la contaminació i reduir els efectes ambientals negatius que es generin en l’entorn, cercant la millora contínua de l’acompliment ambiental.
 • Formació i informació teoricopràctiques suficients i adequades per als professionals, per als residents, per als pacients i per als seus familiars, de manera que els permetin participar d’una manera positiva i responsable en la promoció de la salut i en el sistema de gestió de l’Hospital de Manacor.
 • Atendre les necessitats dels usuaris de manera que durant el procés d’atenció no pateixin cap esdeveniment advers i es minimitzin els que siguin inevitables. Cal tenir en compte els objectius generals considerats per la Comissió de Seguretat Clínica de l’Hospital i incloure-hi els processos i els indicadors necessaris per valorar-los.
 • Fomentar la cultura de la seguretat millorant el coneixement sobre la gestió dels riscos i els processos d’aquests entre els membres de l’organització.
 • Facilitar i promoure la notificació interna no punitiva dels incidents esdevenguts durant el desenvolupament habitual de la pràctica assistencial i assegurar i mantenir la confidencialitat del procés.
 • Compromís de complir la legislació, la reglamentació i tots els requisits que siguin aplicables a l’Hospital de Manacor.
 • Implicació i responsabilitat de tota l’organització, des de la Direcció a la totalitat del personal, en l’assoliment dels objectius establits.
 • Identitat corporativa de promoció de la salut, incorporant a la nostra tasca activitats respecte d’això, entre el personal i a la comunitat on l’Hospital desenvolupa l’activitat assistencial.

Tot això és possible gràcies al nostre valor més gran, el personal de l’Hospital, que prioritza la tasca que du terme per millorar la salut dels usuaris i de la població en general. Gràcies a tothom.

 1 de juliol de 2018 Catalina Vadell Nadal
Directora gerent