Política de Gestió

El sistema de gestió de l’Hospital de Manacor té els objectius següents:

 • Aconseguir que els serveis prestats a la població responguin als principis d’equitat i eficiència per tal de satisfer les necessitats i fomentar la promoció de la salut.
 • Proporcionar una atenció segura per mitjà de la reducció i/o el control dels factors afavoridors, de manera que s’estableixi un entorn segur i promotor de la salut.
 • Crear un ambient segur per al pacient, la família i l’equip multidisciplinari de professionals.
 • Garantir que les activitats de l’Hospital minimitzin l’impacte ambiental.
 • Millorar la gestió dels riscs en l’assistència sanitària.
 • Implementar procediments, activitats i recursos que —dins de les normes ètiques, tecnicocientífiques i del servei— minimitzin els riscs, incidents i esdeveniments adversos.
 • Proporcionar als professionals en formació una formació teòrica i pràctica de qualitat i enfocada a la promoció de la salut.
 • Potenciar al màxim tota acció la finalitat de la qual sigui millorar les condicions de feina.
 • Educar en matèria de salut la població, per tal que adquireixi els coneixements i les habilitats per millorar-la, tant en els individus com col·lectivament.
 • Cooperar amb totes les institucions i organitzacions que tenguin finalitats similars o ens puguin ajudar a aconseguir els objectius.

Amb tot això, es pretén complir les expectatives de totes les parts interessades. Les accions per aconseguir la millora contínua i l’eficiència del sistema de gestió es fonamenten en els principis següents:

 • Excel·lència en les activitats diàries basades en la millora continuada dels processos.
 • Satisfacció i respecte dels clients externs i interns amb els serveis i amb l’atenció/resposta de l’Hospital als seus requeriments.
 • Compromís de prevenir la contaminació i reduir els efectes ambientals negatius sobre l’entorn, cercant la millora contínua de l’exercici ambiental.
 • Formació i informació teoricopràctica suficient i adequada per als professionals, els residents, els pacients i els seus acompanyants, de manera que els permetin participar d’una manera positiva i responsable en la promoció de la salut i en el sistema de gestió de l’Hospital.
 • Atenció a les necessitats dels usuaris de manera que durant el procés d’atenció no pateixin cap esdeveniment advers, minimitzant aquells inevitables.
 • Respecte als objectius generals considerats en la Comissió de Seguretat Clínica de l’Hospital, així com la inclusió dels processos i indicadors necessaris per valorar-los.
 • Foment de la cultura de seguretat millorant el coneixement sobre la gestió de riscs i els seus processos
 • Promoció entre els treballadors de l’Hospital de la notificació interna no punitiva dels incidents produïts en la pràctica assistencial.
 • Implicació i responsabilitat de tota l’organització (des de la Direcció fins a la totalitat dels professionals) en el compliment dels objectius establerts.
 • Identitat corporativa de promoció de la salut, incorporant a la nostra tasca activitats el respecte, entre el personal i la comunitat on l’Hospital duu a terme l’activitat assistencial.

Tot això és possible gràcies al nostre valor més gran, les persones que fan feina a l’hospital, que prioritzen la seva tasca per millorar la salut dels seus usuaris i de la població en general.

Gràcies a tothom.

2 de gener de 2024

 

Ignasi Casas Ollé

Director gerent de l’Hospital de Manacor