Carta de compromissos

Qui sóm?

L’Hospital de Manacor és una institució sanitària integrada en el Servei de Salut de les Illes Balears, dependent de la Conselleria de Salut. Aquest Hospital existeix gràcies a les inquietuds i a les accions de la població de la comarca de Llevant de Mallorca, que varen culminar amb la inauguració el 28 d’abril de 1997 amb una dotació de 407 persones i 186 llits per atendre una població que inicialment es va estimar en 108.500 persones.

La nostra cartera de serveis abasta l’atenció dels problemes de salut de la població del Sector Sanitari de Llevant. Per desenvolupar la nostra activitat disposam d’una plantilla autoritzada de 1.026 professionals i de 218 llits d’hospitalització per atendre una població de 139.717 persones (segons l’estimació basada en el darrer cens), que s’incrementa en més de vint mil persones de població flotant en la temporada estival. L’Hospital ocupa una superfície de 27.165 m2, 22.000 dels quals corresponen a la zona hospitalària pròpiament dita i la resta, a zones enjardinades i a una aparcament amb capacitat per a 444 vehicles.

Els nostres serveis

L’Hospital de Manacor ofereix assistència sanitària especialitzada com a hospital general d’aguts a la població de la seva àrea de referència.

Cartera de serveis

Àrea mèdica:

 • Aparell digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Endocrinologia
 • Hematologia
 • Medicina interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncològica
 • Pneumologia
 • Psiquiatria

Àrea quirúrgica:

 • Anestesiologia i reanimació
 • Cirurgia general i de l’aparell digestiu
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Unitat de cirurgia sense ingrés
 • Urologia

Aparell locomotor:

 • Rehabilitació i fisioteràpia
 • Reumatologia
 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica

Laboratori:

 • Bioquímica
 • Immunologia
 • Microbiologia

Ginecologia i obstetrícia:

 • Ginecologia
 • Obstetrícia
 • Unitat de fertilitat

Pediatria:

 • Neonatologia

Radiologia

 • Ecografia
 • Mamografia
 • Radiologia general
 • Tomografia computada

Farmàcia

Anatomia patològica

Servei de cures intensives

Servei d’urgències:

 • Unitat d’estada curta

Altres serveis:

 • obtenció i implantació de teixits

Com ho feim

Des d’un abordatge integral del pacient (clínic, funcional, psicoafectiu i social), l’equip assistencial promou i facilita les cures integrals i l’atenció personalitzada i coordinada amb l’única finalitat de millorar l’autonomia i la qualitat de vida de la població assignada.

Prenem el pacient com a eix fonamental de la nostra activitat i li proporcionam una assistència basada en el desenvolupament de millores contínues en tots els seus processos. Pretenem ser una organització intel·ligent i capaç d’aprendre com a grup treballant en equip per aconseguir una atenció de qualitat, excel·lència i seguretat màximes per al pacient, basada en la promoció i en la millora de la salut de la població.

Els valors en què ens basam per complir la nostra missió són la humanització de les cures, la proximitat i l’accessibilitat, l’equitat en el tracte, l’empatia amb els pacients i els seus familiars, la professionalitat, el respecte, el treball en equip i el compromís amb el medi ambient.

Així mateix, pretenem ser una institució oberta a la societat, a la qual volem acostar-nos per oferir no només ajuda davant les malalties, sinó també mesures preventives per evitar que es desenvolupin. També volem ser una institució respectuosa amb el medi ambient, i per això treballam seguint normatives de gestió ambiental.

Els nostres compromisos

 1. Proporcionar als pacients una acollida cordial en el moment de l’ingrés.
 2. Oferir als pacients una atenció personalitzada durant l’ingrés assignant-los diversos professionals de referència (de medicina, infermeria i/o fisioteràpia).
 3. Donar-los a triar el menú i adaptar-los la dieta les seves pautes culturals, sempre que ho permeti la dieta prescrita segons les necessitats de salut que presentin.
 4. Facilitar un programa d’activitats de temps lliure orientades als pacients de l’Àrea de Salut Mental.
 5. Complir el Decret de garantia de demora establit pel Govern de les Illes Balears.
 6. Atendre en un termini màxim de 72 hores les reclamacions, les queixes i els suggeriments dels usuaris, resoldre les incidències per telèfon o personalment i donar-hi una resposta per escrit en un termini no superior a 20 dies hàbils.
 7. Sempre que els usuaris ho demanin, fer els tràmits i les gestions oportunes per atendre les necessitats de caràcter social que presentin.
 8. Sempre que ho demanin, adaptar l’horari d’informació a les necessitats dels pacients —o del familiar o cuidador designat— i facilitar-los informació comprensible, adequada i suficient sobre el seu estat de salut.
 9. Respectar la intimitat, la dignitat i la confidencialitat dels pacients i oferir-los suport emocional i espiritual en els últims moments de la vida.
 10. Identificar les situacions de risc i aplicar accions per reduir-les i prevenir-les, de manera que es puguin controlar, eliminar o reduir aquests riscos i s’aconsegueixi una assistència més segura per als pacients.

Autoavaluació

 1. Valoració de l’acollida segons els resultats de les enquestes d’hospitalització i després de l’hospitalització contestades pels pacients.
 2. Comprovació de la visibilitat de la identificació dels professionals de referència per al pacient i per als seus familiars (o per al cuidador), per mitjà d’auditories dels sistemes de gestió de qualitat.
 3. Revisió, anàlisi i millora del nombre de reclamacions i queixes relacionades amb el servei de cuina i cafeteria, a càrrec del responsable dels serveis d’hostaleria.
 4. Comprovació del programa d’activitats salut mental actualitzat, per mitjà d’auditories internes.
 5. Revisió periòdica del grau de compliment del Decret de garantia demora, a càrrec de la Direcció i dels comandaments intermedis.
 6. Seguiment dels indicadors que mesuren el percentatge de reclamacions no contestades abans de 20 dies pel servei o per la unitat, i mesurament, anàlisi i millora de la mitjana de demora superior a 20 dies.
 7. Nombre de tràmits, gestions i ajudes per necessitats de caràcter social atesos en un termini inferior a 21 dies hàbils des del moment de la sol·licitud.
 8. Valoració de les reclamacions, de les queixes i dels suggeriments relatius a informació insuficient, inadequada o no comprensible: reclamacions, queixes i àrees de millora.
 9. Anàlisi del nombre de queixes relacionades amb la intimitat i la dignitat, i avaluació basada en la pregunta sobre l’adequació de la intimitat de l’enquesta relativa al Servei d’Urgències.
 10. Identificació de manera proactiva i reactiva, anàlisi, priorització i tractament dels riscos a fi de proporcionar atenció i cures segures.

Mesures de resolució

Quan detectam que s’ha incomplit un compromís, establim les accions correctives necessàries per esmenar-ho. Si rebem una queixa per haver incomplit algun compromís, enviam a la persona interessada una carta per informar-la sobre les mesures adoptades per resoldre o corregir la qüestió plantejada.

Servei d’Atenció al Pacient

El Servei d’Atenció al Pacient és a disposició de tots els usuaris per respondre’ls personalment qualsevol dubte, suggeriment o reclamació. S’ocupa d’informar i resoldre totes les consultes en persona, per telèfon o per correu electrònic. També s’encarrega de comentar els casos socials; gestionar reclamacions, queixes, ajudes i agraïments; tramitar els escrits de les contestacions pertinents, i atendre totes les telefonades i els usuaris que acudeixen al Servei durant tota la jornada. En aquest Servei pensam que l’actitud i la predisposició són molt importants perquè determinen la satisfacció dels usuaris.

Participació ciutadana

L’Hospital es compromet a escoltar i conèixer les inquietuds i les necessitats dels seus usuaris mitjançant el Comitè de Participació Ciutadana.