Sol·licitud d’Història Clínica

Accés a la història clínica

El Servei d’Admissió i Documentació Clínica vetlla pels drets com a usuaris i permet l’accés a la història clínica.

On us heu d’adreçar?

Si desitjau accedir a la història clínica, ho podeu fer:

 Telemàticament Cal estar d’alta a la plataforma Cl@ve, disposar d’un certificat digital FNMT o el DNI electrònic  i accedint al tràmit electrònic

Com heu de fer el tràmit?

   • Ha d’emplenar la sol·licitud electrònica
   • Ha d’adjuntar la documentació requerida durant la tramitació.

 Presencialment : Amb la sol·licitud emplenada i presentar-la a qualsevol de les oficines del Registre de l’Administració.

Com heu de fer el tràmit?

   • Ha d’emplenar la sol·licitud.
   • Ha d’aportar la documentació requerida.
   • Ha d’especificar les parts de la història clínica a la què voleu accedir.
   • L’ha de presentar a qualsevol de les oficines dels registres Registre de l’Administració, juntament amb la documentació acreditativa pertinent.

Quina documentació (sempre l’original i fotocòpia) necessitau per fer la sol·licitud?

   • Si sou la persona titular de la història clínica: document d’identitat o passaport.
   • Si sou la persona autoritzada: Si es formalitza la sol·licitud per mitjà de representant voluntari i assenyala com a mitjà de representació un mitjà diferent a la inscripció en el Registre Electrònic d’Apoderaments (REA), s’ha d’acreditar la representació i presentar el document acreditatiu.
   • Si sou el pare o la mare d’un pacient menor: document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat o passaport del sol·licitant; document acreditatiu de progenitor/progenitora.
   • Si sou el tutor legal del pacient: document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat o passaport del tutor, document acreditatiu de la designació judicial del tutor.

La documentació sol·licitada us serà lliurada, si pertoca, en un termini d’un mes, prorrogable a dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

En el cas de que el pacient no pugui recollir la documentació personalment, ho podrà fer una persona autoritzada presentant el seu propi document d’identitat i el següent document emplenat i signat pel pacient. (Model d’autorització)

SI VOLEU SOL·LICITAR DOCUMENTACIÓ O LA HISTÒRIA CLÍNICA D’UNA PERSONA DIFUNTA.

 • Es podrà sol·licitar presencialment al departament de documentació clínica i després presentar-la a l’oficina del Registre de l’Hospital de Manacor, aportant la documentació requerida
 • Amb una Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica) (caib.es) a qualsevol oficina del Registre de l’Registre de l’Administració aportant la documentació requerida.
 • Si sol·licitau la història clínica d’una persona difunta, presentar original i fotocòpia de: document d’identitat o passaport del difunt; document d’identitat o passaport de la persona sol·licitant; documentació acreditativa del vincle familiar (llibre de família, últimes voluntats, etc.); certificat de defunció.

Si voleu més informació, podeu telefonar al número 971 84 70 96 de 09:00 h a 14:00 h, o escriure un correu electrònic a l’adreça documentacioclinica@hmanacor.org.