Investigació

La Infermera Referent en Recerca és un projecte impulsat per la Direcció d’Infermeria de l’Hospital de Manacor, iniciat al març de 2014 a fi d’incentivar i promoure la recerca infermera potenciant al seu torn la recerca col·laborativa i multidisciplinària d’altres disciplines en els quals participin activament infermeres del centre.

Els objectius:

 • Promoure l’ús d’eines de recerca per a la presa de decisions en àrees susceptibles de millora de les cures.
 • Desenvolupar programes de formació en recerca i col·laborar amb organismes implicats o facilitadors de la formació.
 • Identificar preguntes, dubtes o problemes de la pràctica clínica susceptibles de ser resolts mitjançant la recerca.
 • Identificar nuclis d’infermeres o ambients assistencials en els quals existeixin condicions (formació, motivació, adequació d’horaris, etc.) per a organitzar grups estables de recerca.
 • Establir estratègies per a la difusió del coneixement.
 • Dissenyar estratègies específiques per a la transferència del coneixement a la pràctica clínica.
 • Avaluar l’impacte per a la pràctica dels programes instaurats mitjançant aquesta estratègia.

D’altra banda, es duen a terme accions identificades l’any 2016 procedents de l’anàlisi del clima organitzacional en relació amb la incorporació de l’evidència a la pràctica, de manera que es puguin promoure actuacions per a una millora de la pràctica clínica basada en la millor evidència mitjançant un model de mobilització del coneixement.

Activitats

 1. Consulta metodològica: La infermera referent en recerca ofereix assessorament, suport metodològic i acompanyament en qualsevol fase de la recerca, així com en la cerca i incorporació d’evidències per a l’adequació o actualització de protocols o activitats assistencials.
 2. Formació: la formació en recerca és una de les facilitadors més comuns per a la promoció de la pràctica basada en evidències. A pesar que els professionals perceben mancances en les habilitats de recerca, la formació en recerca no es troba entre les principals demandes formatives dels professionals de l’hospital. Aquesta situació ens porta ser creatius i innovar en la manera de reestructurar de manera activa el pla formatiu, potenciant la formació a professionals claus i apostant per la formació a demanda de les unitats i professionals.
 3. Coordinació d’equips de treball: la infermera referent en recerca exerceix com a assessora en equips de recerca emergents, ajudant, liderant i assessorant en el procés de recerca.
 4. Projectes de recerca actius: A continuació, es detallen els projectes en els quals es treballa des de l’estratègia de promoció de la recerca i pràctica basada en l’evidència, que es troben en diferents fases d’evolució.
  1. PIVV: Factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica en atenció hospitalària. Estudi caso control multicèntric.
  2. PREBACP: Prevenció de bacteriemia relacionada amb catèters perifèrics en unitats d’hospitalització mitjançant la implementació d’una intervenció multicomponent. Estudi multicèntric.
  3. EPAh: Implementació del rol d’infermeria de practica avançada en l’àmbit d’hospitalització.
  4. Pal·liatiu-Renal: Avaluació de necessitats pal·liatives en el pacient amb malaltia renal crònica en hemodiàlisi.
  5. Variabilitat-HD: Avaluació de les intervencions infermeres amb major variabilitat en el cures dels accessos vasculars en diàlisis.
  6. Prevalença pal·liatiu: Identificació de necessitats de cures pal·liatives en pacients amb malaltia crònica avançada.
  7. BPSO: Centres compromesos amb l’excel·lència en cures.
  8. IAP-URG: Transformació de les dinàmiques de treball de l’equip d’infermeria en una unitat d’urgències i emergències hospitalàries a través d’una recerca acció participativa.
  9. Cronicitat: identificació de pacients crònics complexos a l’hospital de Manacor 2017-19