Anatomia Patològica

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.00

Telèfon
971 847 000 (ext. 6081)

Personal

Cap del Servei:

 • María Gabriela Corte Torres

Metges/metgesses:

 • Isaac Díaz Marco
 • María José González Fernández
 • Adriana Marcela Quintero Duarte

Tècnics/tècniques:

 • Joana Aina Andreu Rosselló
 • Jaume Fiol Serra
 • María Elena Martínez Massanet
 • Alma María Rodríguez de la Villa
 • María del Carmen Roldán Sánchez (citotècnica)

Secretària:

 • Emilia Pardo Martínez

Supervisora:

 • María Pilar Ordóñez Sánchez

Descripció

L’anatomia patològica és l’especialitat mèdica que estudia les causes, el desenvolupament, l’existència i les conseqüències de les malalties per mitjà de tècniques morfològiques, macroscòpiques i microscòpiques. És una de les grans especialitats desconegudes, tant per als pacients com per a la societat en general, però que és molt important per continuar avançant en la millora dels tractaments per les malalties, sobretot les oncològiques.

La finalitat assistencial bàsica de l’anatomia patològica és el diagnòstic estudiant mostres de teixits i de cèl·lules dels pacients per intentar determinar la naturalesa i l’extensió de la malaltia i proporcionar totes les dades morfològiques que siguin útils per establir un pronòstic i un tractament adequats a cada cas.

Darrere cada diagnòstic hi ha un equip humà que dona suport a totes les altres especialitats i als centres d’atenció primària a fi de poder tractar cada pacient de manera personalitzada. El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital de Manacor fa el diagnòstic de la gran diversitat de malalties que se’ns presenten cada dia, que al cap de l’any poden resultar al voltant de desset mil.

Cartera de serveis

Al Servei d’Anatomia Patològica aplicam tècniques per fer el diagnòstic anatomopatològic sobre mostres d’autòpsies, biòpsies, peces quirúrgiques i citologies:

 • Tècniques de microscòpia òptica convencional.
 • Tècniques d’histoquímica/inmunofluorescència.
 • Puncions per aspiració amb agulla fina (PAAF).
 • Intermediació en la sol·licitud de tècniques de patologia molecular a l’Hospital Universitari Son Espases.
 • Intermediació amb altres hospitals en els estudis de biòpsies renals i musculars.
 • Activitat assistencial amb els diferents serveis de l’Hospital de Manacor.
 • Docència dirigida als estudiants de pregrau de medicina i als tècnics en pràctiques.
 • Recerca.
 • Activitats de participació hospitalària en els diferents sistemes de gestió de la qualitat.