Seguretat del Pacient (Unitat de Gestió Riscs Seguretat del pacient – UGRSP)

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 7:30 h. a 15:00 h.

Telèfon
971 84 70 88

Personal del servei:

M.ª Ángeles Fernández Orts, responsable tècnica de gestió de riscos per a la seguretat del pacient

Telèfon de contacte: 971847088

Descripció del servei:

“La cultura de la seguretat és el resultat de valors, actituds, percepcions, competències i patrons de conducta dels individus i del grup que desenvolupen la seva activitat en un determinat hospital, centre de salut, servei clínic, etc.”

La Unitat de Gestió de Riscos de Seguretat del Pacient (UGRSP) de l’Hospital de Manacor es va crear el mes de març de 2017 gràcies a la implicació de la Gerència per implantar un sistema de gestió dels riscos per a la seguretat del pacient, al qual va aportar recursos i el compromís d’avançar per incrementar la cultura de la seguretat del pacient entre els professionals.

La UGRSP està formada per una responsable tècnica, que té les funcions i les responsabilitats següents:

Implementar les línies estratègiques de la institució en matèria de seguretat del pacient:
 • Analitzar les situacions relatives a la seguretat del pacient.
 • Elaborar, desplegar, gestionar i fer el seguiment dels plans d’accions en matèria de seguretat del pacient.
 • Fomentar la cultura de la seguretat del pacient entre els professionals i els usuaris de l’Hospital.
 • Recollir informació sobre l’aparició i la magnitud dels incidents relacionats amb la seguretat del pacient, fomentar que es notifiquin, analitzar-los i proposar accions de millora.
 • Analitzar i avaluar els plans de seguretat dels serveis i de les unitats de l’Hospital, els sistemes de registre d’incidents i l’adequació dels sistemes d’informació hospitalaris per registrar les deficiències de seguretat i els incidents.
Identificar, analitzar i tractar els riscos relacionats amb la seguretat del pacient per mitjà d’aquestes eines:
 • Eines proactives:
  • anàlisi modal de fallades i efectes
  • anàlisi de barrera
  • matriu de riscos
  • visites de seguretat
  • auditories de seguretat
 • Eines reactives:
  • anàlisi causa-arrel
  • indicadors específics
Gestionar, realitzar i activar els aspectes següents:
 • Els sistemes de notificació dels incidents relacionats amb la seguretat del pacient.
 • Els procediments, les instruccions i, en general, tota la documentació necessària relacionada amb la norma UNE 179003.
 • Auditories de qualitat.
 • Sessions formatives i informatives.
 • Formació acreditada.
Assessorar i informar els departaments i les persones següents:
 • Els serveis i les unitats de l’Hospital sobre l’elaboració i el desenvolupament de plans de seguretat.
 • Els membres de la Comissió de Seguretat del Pacient sobre els acords i els programes de treball.
 • Periòdicament, el coordinador de la Unitat de Qualitat, Docència i Investigació, la Direcció i la Gerència de l’Hospital sobre els resultats, els avanços, els projectes i les accions de la UGRSP per dinamitzar que es realitzin i que s’implanti de manera contínua la gestió de riscos sanitaris a l’Hospital, amb la qual cosa es millorarà la seguretat dels pacients.
Com a secretària de la Comissió de Seguretat del Pacient i de la Subcomissió de Seguretat del Pacient a Urgències-UCE:
 • Efectuar les convocatòries de les sessions de la Comissió per ordre del president.
 • Elaborar l’ordre del dia de cada sessió i aportar els documents necessaris.
 • Estendre l’acta de cada sessió i signar-la juntament amb el president una vegada aprovada en la sessió següent.
 • Rebre les comunicacions dels membres de la Comissió i donar-les a conèixer.
 • Estructurar, organitzar i actualitzar la documentació, quan pertoqui, a la secció que la Comissió té a la intranet de l’Hospital.
 • En general, totes les funcions que siguin inherents a la condició de secretària.

Volem donar les gràcies a tot el personal de l’Hospital, ja que per crear una cultura de la seguretat és necessari el compromís explícit de gestors i professionals.

“Errar és humà, però ho és més culpar-ne els altres.”

Baltasar Gracián, escriptor (1601-1658)