Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor

Contacte

Horari
de 8.00 a 15.30 h. i atenció continuada en forma de guàrdies de 15.00 a 8.00 h.

Personal del servei:

Cap del Servei:

Dr. Luis Pedro Cueto Marcos

Personal facultatiu:

Dr. Fernando Amongero
Dra. Anna Maria Bogusz
Dra. Małgorzata Maria Dąbrowska Woźniak
Dra. Dorota Elżbieta Garstecka
Dr. Joan Andreu Gomila Sansó
Dra. Gondel Kristin Haecker
Dr. Jairo Julián Benavides
Dr. Manuel Gonzalo Lema Louzan
Dr. Santiago Moral García
Dr. Andreu Morell Gallego
Dr. Vittorio Giordano Pradella
Dra. Patricia Puiggròs Hernández

Descripció del servei:

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor té com a funció principal l’assessorament, la consulta i la preparació del pacient abans de l’anestèsia. D’aquesta manera controla i restableix l’equilibri de les funcions vitals de l’organisme i l’anestèsia, la sedació i l’analgèsia durant els actes quirúrgics, obstètrics (part) o mèdics que en requereixin. A més, diagnostica, valora i tracta les síndromes doloroses.

Aquest Servei es fa càrrec dels aspectes següents:

 • Medicina perioperatòria del pacient quirúrgic abans, durant i després de la intervenció, inclòs el tractament del dolor.
 • Medicina obstètrica.
 • Anestèsia/sedació en procediments no quirúrgics, diagnòstics o terapèutics invasius.
 • Medicina perioperatòria de pacients crítics.
 • Diagnòstic i tractament del dolor agut i crònic per mitjà de consultes, primera entrevista amb història clínica i/o informe clínic i consulta successiva, consulta telefònica de seguiment i interconsulta del pacient ingressat.

Cartera de serveis:

Àrea Quirúrgica
 • Prestam assistència a les especialitats quirúrgiques següents:
  • anestèsia en cirurgia major ambulatòria (multiespecialitat)
  • anestèsia pediàtrica en pacients de més de 2 anys
  • cirurgia general i de l’aparell digestiu
  • cirurgia traumatològica i ortopèdia
  • cirurgia urològica
  • dermatologia
  • ginecologia i obstetrícia
  • oftalmologia
  • otorrinolaringologia
 • Disposam de 8 sales d’operacions: 3 sales d’operacions activitat programada diària, 1 sala d’operacions d’urgències, 1 sala d’operacions d’obstetrícia, 2 sales d’operacions de cirurgia major ambulatòria i 1 sala d’operacions de cirurgia menor ambulatòria.
 • Disposam de 3 unitats de recuperació postanestèsica:
  • Sala de reanimació a l’Àrea Quirúrgica, amb capacitat per a 8 pacients.
  • Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI), amb capacitat per a 12 pacients (8 lliteres i 4 butaques).
  • UCSI 2, amb capacitat per a 3 pacients (postendoscòpies digestives).
Activitat fora de l’Àrea Quirúrgica
 • Anestèsia epidural (sala de parts).
 • Endoscòpies digestives i CPRE.
 • Fibrobroncoscòpies.
 • Sedacions per a proves diagnòstiques en radiologia TAC/RMN (pacients no col·laboradors o infants).
 • TEC (teràpia electroconvulsiva).
Valoració preoperatòria

L’anestesiòleg fa anamnesi, exploració física i valoració de proves complementàries pertinents segons el procediment quirúrgic i també segons les característiques del pacient, tant a la consulta d’anestèsia per a pacients ambulatoris com a pacients ingressats.

Unitat del Dolor
 • El tractament adequat del dolor és una altra de les activitats assistencials que prestam. El dolor és una sensació molesta que limita l’habilitat i la capacitat de les persones per fer activitats quotidianes. Actua com un senyal inicial d’advertiment que alguna cosa no funciona bé a l’organisme. La definició de dolor més acceptada en l’actualitat és la de l’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor: “experiència sensorial i emocional desagradable, associada a un dany tissular, real o potencial, o descrita en termes d’aquest dany”.
 • La intensitat del dolor varia: pot ser lleu, una molèstia localitzada o un dolor molt intens. Pot resultar agut i breu o manifestar-se com un trastorn crònic a llarg termini. El dolor agut actua com un factor de protecció en els éssers humans, ja que ajuda a evitar lesions corporals o situacions de risc potencial i protegeix la zona afectada mentre aquesta es recupera.
 • El dolor és un trastorn freqüent i de vegades interfereix en la vida diària. Si no es tracta o s’hi aplica un tractament inadequat, pot esdevenir crònic.
 • Hi ha diferents sistemes de classificació del dolor, i molts s’encavalquen, tot i que les classificacions més esteses inclouen les categories següents:
  • El dolor nociceptiu actua com a factor de protecció. Es produeix com a conseqüència de l’activitat provocada en les vies neuronals per un dany tissular real o un estímul que pot arribar a causar-lo. Entre els exemples més freqüents hi ha el dolor postoperatori, l’osteoartritis, la lumbàlgia o les lesions esportives.
  • El dolor somàtic o inflamatori es produeix com a conseqüència de danys en els teixits tous de l’aparell locomotor. Aquest tipus de dolor sol estar localitzat i es defineix com a lleu o poc intens. És més freqüent a les espatles, als malucs i a les mans, però també es pot manifestar a la zona lumbar.
  • El dolor neuropàtic es produeix a causa de lesions o disfuncions del sistema nerviós somatosensorial. El dolor sorgeix arran d’un dany o una malaltia que afecta qualsevol part del sistema nerviós, sovint sense indicis físics visibles. Sovint es descriu com una coïssor, un formigueig o un dolor fulgurant o punxant. Aquesta classe de dolor sol aparèixer dies o setmanes després d’haver patit una lesió, i en onades de freqüència i intensitat. De vegades no hi ha un origen clar del dolor i sorgeix de manera espontània.
 • Característiques de la Unitat del Dolor:
  • Diagnòstic i tractament de pacients amb dolor agut i crònic rebel als tractaments farmacològics convencionals.
  • Assistència especialitzada i multidisciplinària.
  • Cobertura assistencial durant les 24 hores del dia.
  • Consultes externes diàries (de medicina i d’infermeria).
 • Tractaments analgèsics i tècniques:
  • Control i ús analgèsic del dolor agut postoperatori, amb visita diària de metge/metgessa i infermer/infermera de la Unitat del Dolor Agut:
   • Tractaments farmacològics endovenosos amb opioides.
   • Blocatges epidurals continus.
   • Blocatges guiats per ecografia i escopia radiològica.
   • Paravertebrals continus.
   • Blocatges perineurals continus.
   • Blocatges de plexes nerviosos continus.
   • Ús i control de bombes de PCA (patient controlled analegesia).
   • Ús i control de bombes elastomèriques.
  • Per al tractament del dolor crònic:
   • a) Tècniques analgèsiques amb finalitat diagnòstica o de pronòstic:
    • Endovenosos: perfusions de lidocaïna, ketamina.
    • Intratecals: morfina, baclofèn.
    • Blocatges nerviosos perifèrics.
    • Blocatges de plexes nerviosos.
    • Blocatges epidurals.
    • Blocatges simpàtics.
   • b) Tècniques analgèsiques amb finalitat terapèutica:
    • Tractaments farmacològics ambulatoris.
    • Blocatges nerviosos perifèrics.
    • Blocatges de plexes nerviosos.
    • Injeccions epidurals.
    • Injeccions intraarticulars.
    • Injeccions en els punts gallet.
    • Blocatges del sistema nerviós simpàtic.
    • Epiduròlisi.
    • Radiofreqüència polsada i convencional.
    • Neuròlisi química.
   • c) Tècniques analgèsiques complementàries:
    • TENS (electroestimulació percutània).
    • Acupuntura.
    • Aplicació de pegats de capsaïcina.