Servei de Nefrologia i Diàlisi

Contacte

Contacte amb l’administrativa: del dilluns a divendres, de 8.00 a 15.30 h. Tel. 971 847 175
Horari de contacte amb l’equip assistencial: del dilluns al dissabte, de 8.00 a 20.0 h. Tel. 971 847 073

Personal del servei

Personal mèdic

Cap del Servei

 • David Tura Rosales

Metges/metgesses:

 • Raúl Alvarado Gutiérrez
 • Jordina Gorro Caelles
 • Santiago Mariño López
 • Javier Torrijos Gil

Personal d’infermeria

Supervisora:

 • Elisa Aznar Gallardo

Infermers/infermeres:

 • Ana María Andreu Alcalá
 • Gregorio Bolaños Herrezuelo
 • María del Pilar Corbacho Romero
 • Catalina Morlà Miralles
 • Martina Mir Terrassa
 • Catalina Jaume Riutort
 • Catalina Llodrà Llodrà
 • Maria Pilar Mestre Moragues
 • Maria Aurora Sánchez
 • Mónica Cruces Cuberos
 • Ismael Fernández Fernández

Auxiliars d’infermeria:

 • Margarita Comas Socias
 • Margarita Femenia Reynés
 • Catalina Obrador Mora
 • Julià Sánchez Llull
 • Carmen Grande Martín

Administrativa:

 • Damiana M.ª Obrador Moden

Descripció del servei

La nefrologia és una especialitat mèdica que té com a objectiu l’estudi morfològic i funcional del ronyó en condicions normals i patològiques. Tracta els aspectes següents:

 • Prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del ronyó, de les vies urinàries i de l’equilibri hidroelectrolític i àcid-base, i també les conseqüències d’aquestes malalties.
 • Estudi dels processos relacionats amb un mal funcionament renal (hipertensió arterial i dany vascular, entre d’altres) o que ho estiguin relacionats.
 • Coneixement, habilitats, aplicació pràctica i desenvolupament de tècniques d’exploració, diagnòstics i tractaments: proves funcionals, morfològiques o d’imatge, tècniques de biòpsia renal i les relacionades amb els accessos vasculars.
 • Procediments terapèutics substitutius de la funció renal: hemodiàlisi, diàlisi peritoneal i trasplantament renal, i altres tècniques de depuració extracorpòria.

Cartera de serveis

Àrea de nefrologia clínica

 • Prevenció sanitària de la malaltia renal crònica. Programes de prevenció, detecció precoç i tractament de factors de risc: albuminúria, proteïnúria, filtratge glomerular estimat.
 • Hipertensió arterial i factors de risc cardiovascular: obesitat, síndrome metabòlica, diabetis. Detecció precoç de la malaltia renal crònica oculta.
 • Diagnòstic de malalties renals congènites i adquirides.
 • Diagnòstic i tractament del fracàs renal agut. Tècniques de depuració extrarenal: hemofiltració i hemodiafiltració. Consulta mèdica i d’infermeria de pacients en situació de prediàlisi. Atenció de pacients en tractament conservador de la malaltia renal crònica avançada juntament amb els equips de cures pal·liatives de l’Àrea.
 • Diagnòstic i tractament de malalties sistèmiques amb afectació renal.
 • Diagnòstic i tractament dels trastorns iònics i del medi intern.

Àrea de tractament substitutiu renal i depuració extrarenal

 • Depuració extrarenal de malalties renals i no renals: afèresi, plasmafèresi i leucoafèresi, entre d’altres.
 • Oferta de tècniques a altres serveis.
 • Cobertura universal i tractament integrat de la malaltia renal crònica avançada: hemodiàlisis hospitalària.
 • Col·laboració, suport i supervisió de la Unitat d’Hemodiàlisi del centre concertat Fresenius Medical Care.
 • Hemodiafiltració en totes les variants. Diàlisi peritoneal continua ambulatòria. Diàlisi peritoneal nocturna automatitzada.
 • Avaluació dels receptors de l’implant renal.

Àrea de procediments diagnòstics i terapèutics

 • Ecografia vascular i de fístules arteriovenoses.
 • Biòpsia renal percutània, tant de pacients de nefrologia com de malalties sistèmiques, en col·laboració amb el Servei d’Urologia i el Servei d’Anatomia Patològica.
 • Implantació de catèters per a diàlisi peritoneal, en col·laboració amb el Servei de Cirurgia General.
 • Implantació de catèters venosos temporals i permanents per a tècniques de depuració extrarenal.
 • Retirada de catèters tunelitzats per a hemodiàlisi.
 • Col·locació d’accessos venosos centrals.

Consulta d’infermeria de malaltia renal crònica avançada

 • Educació del pacient renal crònic
 • Ajuda en l’elecció del tractament renal substitutiu
 • Entrenament en diàlisi peritoneal
 • Entrenament en diàlisi peritoneal continuada ambulatòria
 • Atenció al pacient renal en tractament conservador
 • Valoració domiciliària
 • Atenció a complicacions
 • KTV
 • PET
 • Test de pressió
 • BCM