Infermer/infermera referent en recerca

 

 

 

 

 

 

Descripció

Aquest és un projecte impulsat per la Direcció d’Infermeria de l’Hospital de Manacor el mes març de 2014 per incentivar i promoure la recerca infermera i potenciar la recerca col·laborativa i multidisciplinària d’altres àrees en què participi activament personal d’infermeria del centre.

A més, es duen a terme accions sobre aspectes identificats l’any 2016 a partir de l’anàlisi del clima organitzacional amb relació a la incorporació de l’evidència a la pràctica, de manera que es puguin promoure actuacions per millorar la pràctica clínica basada en la millor evidència per mitjà d’un model de mobilització del coneixement.

Objectius

 • Promoure l’ús d’eines de recerca per a la presa de decisions en àrees susceptibles de millora de les cures.
 • Desenvolupar programes de formació en matèria de recerca i col·laborar amb organismes implicats o facilitadors de la formació.
 • Identificar preguntes, dubtes o problemes de la pràctica clínica susceptibles de ser resolts per mitjà de la recerca.
 • Identificar nuclis d’infermers/infermeres o ambients assistencials en els quals hi hagi condicions adequades (formació, motivació, adequació d’horaris, etc.) per organitzar grups estables de recerca.
 • Establir estratègies per a la difusió del coneixement.
 • Dissenyar estratègies específiques per transferir el coneixement a la pràctica clínica i avaluar l’impacte per a la pràctica dels programes instaurats per mitjà d’aquesta estratègia.

Activitats

 • Consulta metodològica: assessorament, suport metodològic i acompanyament en qualsevol fase de la recerca investigació i en la cerca i la incorporació d’evidències per a l’adequació o l’actualització de protocols o activitats assistencials.
 • Formació: la formació en matèria de recerca és un dels facilitadors més comuns per promoure la pràctica basada en evidències. Malgrat que els professionals perceben mancances en les habilitats de recerca, la formació en matèria de recerca no es troba entre les principals demandes formatives dels professionals de l’Hospital. Aquesta situació ens du ser creatius i innovar en el mode de reestructurar de manera activa el pla formatiu potenciant la formació de professionals clau i apostant per la formació a demanda de les unitats i dels / de les professionals.
 • Coordinació d’equips de treball: assessorament d’equips de recerca emergents ajudant, liderant i assessorant en el procés de recerca.
 • Projectes de recerca actius: a continuació detallam els projectes en els quals es treballa des de l’estratègia de promoció de la recerca i la pràctica basada en l’evidència, que són en diferents fases d’evolució.
 • PIVV: factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica a l’atenció hospitalària. Estudi de cas control multicèntric.
 • PREBACP: prevenció de la bacterièmia relacionada amb els catèters perifèrics a la unitats d’hospitalització per mitjà de la implementació d’una intervenció multicomponent. Estudi multicèntric.
 • EPAh: implementació del rol d’infermeria de pràctica avançada en l’àmbit de l’hospitalització.
 • Pal·liatiu renal: avaluació de les necessitats pal·liatives dels pacients de malaltia renal crònica en tractament d’hemodiàlisi.
 • Variabilitat HD: avaluació de les intervencions infermeres amb més variabilitat en les cures dels accessos vasculars en el tractament de diàlisi.
 • Prevalença pal·liatiu: identificació de les necessitats de cures pal·liatives dels pacients crònics avançats.
 • BPSO: centres compromesos amb l’excel·lència en les cures.
 • IAP URG: transformació de les dinàmiques de treball de l’equip d’infermeria en una unitat d’urgències i emergències hospitalàries per mitjà d’una recerca d’acció participativa.
 • Cronicitat: identificació de pacients crònics complexos a l’Hospital de Manacor en el període 2017-2019.