Infermeria

Presentació

Les infermeres som una part fonamental del sistema d’atenció de la salut de les persones, de les famílies i dels grups. Els nostres àmbits són bàsicament l’assistència, la docència, la recerca i la gestió.

Tenim cura dels malalts físics, mentals i amb discapacitats; atenem la prevenció de la malaltia i donam resposta als problemes reals i potencials, i col·laboram a realitzar les activitats que contribueixen a la protecció i al foment de la salut. A l’Hospital de Manacor tenim un equip d’infermeria de referència que és responsable de les cures dels pacients i de cobrir les necessitats d’atenció que tenguin durant les 24 hores de cada dia de l’any.

Infermeres i auxiliars d’infermeria formem part d’un equip professional de la salut que acompanya de manera terapèutica i preventiva la persona des del naixement fins a la mort i dona resposta a la voluntat de garantir una atenció integral a la persona, a la família i a la societat. La personalització de l’atenció, la planificació de les cures i la continuïtat assistencial constitueixen les línies de treball fonamentals en el dia a dia de la nostra activitat.

Les infermeres som conscients de la responsabilitat que tenim en el procés assistencial i de l’aportació que feim en el resultat final. Per aconseguir-ho cal innovar i fomentar la cultura de l’excel·lència professional, mediatitzada per professionals autocrítics que segueixen el camí de la pràctica clínica i de la recerca de solucions basades en l’evidència, sense la qual no podríem assolir aquest propòsit.

El repte de la Direcció de Cures Assistencials de l’Hospital de Manacor és, sens dubte, que el seu projecte professional faci compatibles els valors de l’efectivitat i eficiència per fer sostenible el sistema de salut sense renunciar al desenvolupament d’una pràctica autònoma i en col·laboració que preservi, per damunt de tot, els drets de la persona i que promogui la salut en el marc d’uns valors ètics i humanistes que formen la base del pensament i la pràctica infermera.

La Direcció d’Infermeria, de la qual depenen infermeres i auxiliars, fisioterapeutes, treballadors socials, nutricionistes, tècnics especialistes, optometristes i zeladors, se sent molt orgullosa dels seus professionals, que vetlen pel respecte i la qualitat humana en el tracte amb els pacients i s’identifiquen amb els valors de l’Hospital, com ara el compromís, la implicació i la participació, entre molts d’altres, que fan que les persones siguin el nostre actiu més valuós.

Principis de la Direcció d’Infermeria

La nostra missió

La nostra missió és vetlar per la qualitat de vida i el benestar de les persones, proporcionar-los les millors cures possibles, respectar la seva intimitat i individualitat i vetlar per a la seva seguretat.

La nostra visió

La nostra visió és ser un hospital de referència en l’atenció sanitària integral a les persones, en la recerca i en la docència, amb el compromís dels seus professionals i el reconeixement de la societat.

Els nostres valors

Els valors que guien la nostra pràctica professional són els següents:

 • Respecte als drets i a la dignitat de la persona.
 • Tracte humà personalitzat, integrant les necessitats i les preferències del pacient.
 • Compromís.
 • Sensibilitat social.
 • Rigor científic i excel·lència de la cura.

Model assistencial i gestió de les cures infermeres

El model assistencial s’ha de centrar i organitzar a partir del pacient i del seu entorn, el qual constitueix el nucli, l’origen i la finalitat de la prestació de les nostres cures, abastant totes les seves dimensions com a ésser humà. Això només serà possible des de l’enfocament de l’aplicació rigorosa d’una metodologia. Per fer-ho possible, des del compromís assistencial sorgeix la necessitat d’adoptar una metodologia rigorosa que formi part de la pràctica assistencial i s’adapti al nostre entorn. Aquest és el model de Virginia Henderson, que ens proporciona el marc de referència des del qual infermeres, auxiliars d’infermeria, treballadors socials, fisioterapeutes, nutricionistes, tècnics especialistes, optometristes i altres professionals sanitaris apliquen la millor qualitat de cures als pacients i als seus familiars.

El model conceptual o marc teòric de Virgina Henderson, en el qual es desenvolupen les cures assistencials, comprèn l’atenció a les catorze necessitats comunes a totes les persones, que presenten diferències individuals considerables i la satisfacció de les quals està condicionada per una sèrie de factors de caire biològic, psicològic o social:

 • Respirar normalment.
 • Menjar i beure adequadament.
 • Eliminar a través de totes les vies corporals.
 • Moure’s i mantenir postures adequades.
 • Dormir i descansar.
 • Triar roba adequada; vestir-se i desvestir-se.
 • Mantenir la temperatura corporal dins els límits normals, amb la corresponent adequació de la roba i modificant l’ambient, si escau.
 • Mantenir la higiene corporal i la integritat de la pell.
 • Evitar els perills ambientals i evitar lesionar altres persones.
 • Comunicar-se amb els altres expressant emocions, necessitats, temors i opinions.
 • Viure d’acord amb les creences i els valors propis.
 • Mantenir-se ocupat de manera que la seva tasca tengui un sentit de realització personal.
 • Participar en activitats recreatives i d’oci.
 • Aprendre, descobrir o satisfer la curiositat que du a un desenvolupament normal i emprar els recursos disponibles.

La cartera de serveis que ofereix la Direcció de Cures Assistencials de l’Hospital de Manacor, que ens defineix com a professionals i ens diferencia d’altres col·lectius, és el resultat de la definició i de la descripció ordenada, estructurada i consensuada de les actuacions infermeres per atendre aquestes catorze necessitats bàsiques. És aleshores quan sorgeix alguna circumstància que impedeix la satisfacció normal d’una o més necessitats, es genera un estat de dependència que justifica la intervenció infermera.

Els conceptes nuclears d’aquest model són la persona com a ésser integral, amb components biològics, psicològics, socioculturals i espirituals, que interactuen entre si. El rol professional infermer, com a servei d’ajuda a la persona en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, està orientat a facilitar-les quan aquella no ho pugui fer per si mateixa o bé a ajudar-la a desenvolupar-se en allò que li falti, sigui la força, el coneixement o la voluntat de fer-ho. I està orientat també a la salut, com a objectiu de cada persona, amb la finalitat que assoleixi la independència i així senti satisfetes les seves necessitats.

Línies estratègiques de futur

Aquestes són les línies estratègiques de la Direcció d’Infermeria:

Avanç i transformació de la pràctica assistencial

Identificar oportunitats de millora de la pràctica assistencial i establir processos d’atenció infermera eficients en tots els nivells i programes.

Potenciació del coneixement i de la innovació

Potenciar el capital intel·lectual per tal d’augmentar el valor a l’organització.

Desenvolupament del potencial professional

Augmentar el nivell de competència, enfortir la identitat i el nivell de satisfacció dels professionals.

Foment de la pràctica basada en l’evidència

Crear un entorn de pràctica clínica en què les infermeres puguin aplicar l’evidència científica per millorar la prestació de cures i els resultats de la seva activitat professional.

Organigrama de la Direcció d’Infermeria i de l’equip professional