Laboratori

Personal del servei

 • Cap del Servei de Microbiologia: Antoni Serra Gelabert
 • Cap del Servei d’Anàlisis Clíniques / Coordinador del Laboratori: Nadal Riutort Arrom

Personal facultatiu

Microbiologia:

 • Olivia Gutiérrez Urbón
 • Xavier Mesquida Riera
 • Elena Riera Pérez

Anàlisis Clíniques:

 • Irene Aguilar Pérez
 • Olga Ayllón Gatnau
 • Ana García Fernández de Castillo
 • María Luz Gómez Barbeito

Supervisora del Laboratori:

 • María Pilar Ordóñez Sánchez

Tècnics/tècniques de laboratori:

 • Margalida Brunet Bauçà
 • José Ángel Calero Puig
 • Juana Cantallops Cladera
 • Maria Immaculada Carbonell Jordà
 • Margalida Català Rebassa
 • Maria Contreras Alomar
 • Joana Maria Ferriol Mesquida
 • Francisca Frau Franco
 • Marina Isabel Martín Díez
 • Nancy Méndez Martínez
 • Margalida Morlà Munar
 • Maria Victoria Muñoz Llompart
 • Montserrat Muñoz Llompart
 • Ester Perales Máñez
 • Maria Francisca Perelló Carbonell
 • Marta Quetglas Cano
 • Rosa María Ramírez Costa
 • Catalina Riera Pascual
 • Magdalena Riera Thomas
 • María Antonia Roca Cotie
 • Margalida Sastre Juan

Secretaria:

 • Clara María Mir Montero
 • Margalida Obrador Femenias
 • María Luz Pérez Carrillo

Descripció del servei

El Laboratori de l’Hospital de Manacor es localitza a la planta 0 de l’edifici principal, darrere les Consultes Externes i entre els serveis de Farmàcia i d’Anatomia Patològica. És un laboratori clínic d’assistència continuada que presta servei al Sector Sanitari de Llevant de Mallorca. Cobreix les proves de laboratori d’una població aproximada de 150.000 habitants, que representen gairebé el 20 % de la població total de Mallorca.

Estructuralment està format per les àrees funcionals següents:

 • Laboratori d’Urgències
 • Microbiologia
 • Anàlisis Clíniques
 • Banc de Sang

El Laboratori disposa d’una cartera de serveis àmplia i dinàmica i d’una tecnologia adaptada a les necessitats analítiques, tot dirigit a oferir uns resultats de qualitat. Aquesta qualitat està garantida des de l’any 2004 per la certificació ISO9001.

El Laboratori també fa la intermediació amb altres laboratoris externs de referència per a l’enviament i la interpretació de proves especials.

Microbiologia

El Servei de Microbiologia aborda el diagnòstic de les malalties infeccioses des de la perspectiva de diferents àrees de coneixement: bacteriologia, virologia, parasitologia, micologia i serologia. També inclou l’estudi dels antimicrobians (estudis de sensibilitat i mecanismes de resistència).

Les tecnologies principals que s’hi utilitzen són les següents:

 • Tècniques de microscòpia òptica (tincions i estudis en fresc).
 • Tècniques de microscòpia per immunofluorescència.
 • Cultius bacteriològics i micològics en diferents medis:
  • generals
  • selectius
  • cromogènics
  • d’enriquiment
 • Proves d’identificació bacteriana.
 • Estudis de sensibilitat als antimicrobians:
  • per mètodes disc placa
  • per Etest
  • per sistemes automatitzats
 • Tècniques de detecció directa i ràpida de microorganismes:
  • biologia molecular
  • detecció d’antígens
 • Serologia:
  • sistemes automatitzats d’enzimoimmunoassaig

Cartera de serveis de Microbiologia

L’objectiu principal del Laboratori de Microbiologia és el diagnòstic etiològic de les malalties infeccioses, a més d’orientar-ne el tractament.

 • Cultiu bacteriològic de tot tipus de mostres biològiques humanes:
  • urinocultiu
  • coprocultiu
  • hemocultiu
  • líquids corporals estèrils
  • ferides i abscessos
  • esputs i mostres respiratòries
  • mostres genitals (vaginals, endocervicals, uretrals, balanoprepucials)
 • Cultiu de micobacteris d’esputs i mostres respiratòries.
 • Estudi micològic de pèl, pell i ungles.
 • Estudi parasitològic de femta i sang.
 • Estudis de sensibilitat als antimicrobians i antifúngics.
 • Estudis epidemiològics de portadors de bacteris multiresistents:
  • MRSA
  • BLEE
  • pseudomones multiresistents
  • enterococs vancoresistents
 • Cultius ambientals (bioseguretat en l’àmbit hospitalari).
 • Control de les aigües de diàlisi.
 • Diagnòstic serològic (determinació d’anticossos específics front a determinats virus)
  • virus de l’hepatitis B
  • virus de l’hepatitis C
  • VIH
  • sífilis
  • toxoplasmosi
  • rubèola
  • citomegalovirus
  • virus d’Epstein-Barr

Activitat no assistencial

 • Participació i lideratge en la Comissió d’Infeccions de l’Hospital de Manacor i en el Grup de Control de la Infecció Nosocomial.
 • Participació en tots els programes de gestió de la qualitat de l’Hospital.
 • Docència a tècnics especialistes de laboratori.
 • Docència a alumnes del Màster de Microbiologia.
Anàlisis Clíniques

Actualment el Laboratori d’Anàlisis Clíniques és una font contínua d’informació, que té com a objectiu principal l’estudi d’un conjunt de paràmetres que proporcionen determinats resultats per valorar l’estat de salut d’un pacient.

En els darrers anys s’ha produït una revolució tecnològica i informàtica que s’ha instaurat progressivament al Laboratori i que ha permès implantar un nou model d’automatització per millorar la eficàcia dels processos analítics, de manera que es poden oferir resultats de qualitat en un temps reduït i integrar una càrrega assistencial més gran.

Aproximadament el 70 % de les decisions mèdiques es fonamenten en la informació proporcionada per les proves de laboratori, que és una part fonamental del diagnòstic, de la valoració terapèutica i del seguiment. Per això el Laboratori no tan sols és un intermediari de dades, sinó que disposa dels mecanismes necessaris per oferir un valor afegit tant al diagnòstic i al pronòstic com al tractament i a la prevenció.

Cartera de serveis del Laboratori d’Anàlisis Clíniques

 • Bioquímica en la sang:
  • Metabolisme de la glucosa. Proves de tolerància oral a la glucosa.
  • Metabolisme del ferro.
  • Metabolisme lipídic.
  • Funció hepàtica i pancreàtica.
  • Funció renal.
  • Equilibri àcid-base i gasos sanguinis. Electròlits i ions inorgànics.
  • Monitoratge de marcadors de lesió miocàrdica i d’insuficiència cardíaca.
  • Monitoratge de magnituds per a la valoració de la inflamació i la sèpsia.
 • Bioquímica en l’orina:
  • Estudi qualitatiu i quantitatiu.
  • Estudi microscòpic del sediment urinari. Estudi de dismòrfies eritrocitàries.
  • Estudi de magnituds bioquímiques.
 • Hormones i marcadors tumorals:
  • Determinació en el sèrum dels principals marcadors tumorals.
  • Estudi de malalties tiroidals.
  • Estudi d’hormones sexuals.
  • Estudi del metabolisme ossi.
  • Estudi de vitamines.
 • Monitoratge de fàrmacs i drogues d’abús:
  • Fàrmacs antiepilèptics, antibiòtics aminoglicòsids, glucòsids cardíacs, altres.
  • Cribratge qualitatiu de drogues d’abús en l’orina.
  • Determinació d’etanol en la sang.
 • Líquids biològics:
  • Estudi macroscòpic i microscòpic.
  • Recompte i diferenciació cel·lular.
  • Estudi de magnituds bioquímiques.
 • Hematimetria:
  • Hemograma complet.
  • Reticulòcits.
  • Estudi de morfologia en la sang perifèrica.
 • Coagulació:
  • Coagulació bàsica.
  • Dímer-D.
 • Estudis de fertilitat:
  • Seminograma per a estudi citomorfològic i per a estudi postvasectomia.
  • Recuperació d’espermatozoides mòbils.
  • Preparació del fluid seminal per a la inseminació intrauterina.
 • Cribratge prenatal:
  • Primer trimestre.
  • Segon trimestre.
 • Altres:
  • Separació de proteïnes en el sèrum.
  • Estudi d’HbA1c.
  • VSG.
 • Point of care (assistència al costat del pacient):
  • Assessorament i avaluació d’equips amb tecnologia point of care.
  • Coordinació i seguiment en la implementació dels nous equips.
  • Control del material requerit i control de qualitat dels equips.
  • Formació d’usuaris en el maneig dels equips.

Activitat no assistencial

 • Participació com a membre certificat en la política de qualitat de l’Hospital de Manacor.
 • Docència a tècnics especialistes de laboratori.
 • Docència a residents d’anàlisis clíniques i alumnes del Grau de Bioquímica.