Recursos Humans

Contacte

Ubicat a la planta primera de l'edifici annex

Horari
Del dilluns al divendres, de 8.00 a 14.00

Nòmina
971 847 025

Contractació
971 847 007

Unitat d'Atenció a l'Usuari
971 847 053

Fax
971 844 327

El Departament de Recursos Humans de l’Hospital de Manacor té la missió d’alinear les polítiques de personal amb l’estratègia i els objectius de la Gerència. Com a consultor intern, assessoram la resta de departaments, serveis i direccions, decideix en determinats casos sobre qüestions i problemàtiques en matèria laboral que plantegen la Direcció o el personal del centre i impulsa i controla les activitats necessàries per a la bona conducció i administració del personal.

El nostre objectiu és incrementar l’eficàcia i l’eficiència del Departament millorant contínuament els processos interns i transversals.

Pretenem oferir un tracte personalitzat als professionals, i per a això disposam de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, que té l’objecte de facilitar l’accessibilitat dels professionals de l’Hospital de Manacor als serveis de recursos humans per mitjà de l’atenció al personal d’una manera integrada entre els serveis d’informació i atenció, i per això constitueix una entitat especialitzada en la funció d’informar sobre els diferents processos de gestió dels recursos humans i en el seguiment i la coordinació dels tràmits administratius.

És interès de tots els que formam part d’aquest Departament afavorir les relacions humanes amb els altres professionals oferint un tracte cordial, respectuós i accessible i intentant ser resolutius i convincents en totes les nostres gestions.

Personal

Subdirectora de Gestió i Serveis Generals:

 • Juana María Vidal Lladó

Cap del Servei:

 • Juan José Terrassa Crespí

Nòmines

nomineshman@hmanacor.org

 • Rosa I. Aynat Ferragut
 • Cristina Fiol Isern
 • Daniela Hernández Marcos
 • María Antonia Rubio Nieto

Contractació

rrhh.hman@hmanacor.org

 • Asunción Álvarez Fuster (cap de secció)
 • Catalina Bover Bestard
 • Francesca Margarida Garau Obrador
 • Damián Mora Rosselló

Unitat d’Atenció a l’Usuari

 • Cristina Germana Bosch Bouvard
 • Maria del Carme Caldentei Julià
 • Juana Ana Mir Rosselló

Àrees de competència

Prestam servei a tots els professionals de l’Hospital de Manacor en l’àmbit que ens competeix dins la gestió dels recursos humans.

Administram les retribucions; feim el seguiment de les borses de treball; formalitzam contractes; duim a terme gestions amb organismes públics; tramitam la incapacitat temporal, les excedències, les reduccions i els permisos sense sou; emetem els certificats sol·licitats i responem consultes i problemes que plantegen els professionals de l’Hospital en l’àmbit estatutari, normatiu i retributiu.

Així mateix, amb relació a l’elaboració de les nòmines, ens ocupam de les relacions amb organismes oficials i mútues (Tresoreria de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, Institut Nacional d’Ocupació, Ministeri de Treball, Hisenda Pública, Mútua Balear...), a més de la confecció i la tramitació de nòmines, assegurances socials, IRPF i liquidacions, i del control i de la gestió dels conceptes variables de nòmina (dies festius, nocturnitat, etc.).