Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor

Contacte

Horari
De 8.00 a 15.30
Atenció continuada en forma de guàrdies de 15.00 a 8.00

Personal

Cap del Servei:

 • Luis Pedro Cueto Marcos

Metges/metgesses:

 • Fernando Amongero
 • Anna Maria Bogusz
 • Małgorzata Maria Dąbrowska Woźniak
 • Dorota Elżbieta Garstecka
 • Joan Andreu Gomila Sansó
 • Gondel Kristin Haecker
 • Jairo Julián Benavides
 • Manuel Gonzalo Lema Louzan
 • Santiago Moral García
 • Andreu Morell Gallego
 • Vittorio Giordano Pradella
 • Patricia Puiggròs Hernández

Descripció

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor té com a funció principal l’assessorament, la consulta i la preparació del pacient abans de l’anestèsia. D’aquesta manera controla i restableix l’equilibri de les funcions vitals de l’organisme i l’anestèsia, la sedació i l’analgèsia durant els actes quirúrgics, obstètrics (part) o mèdics que en requereixin. A més, diagnostica, valora i tracta les síndromes doloroses.

Aquest Servei es fa càrrec dels aspectes següents:

 • Medicina perioperatòria del pacient quirúrgic abans, durant i després de la intervenció, inclòs el tractament del dolor.
 • Medicina obstètrica.
 • Anestèsia/sedació en procediments no quirúrgics, diagnòstics o terapèutics invasius.
 • Medicina perioperatòria de pacients crítics.
 • Diagnòstic i tractament del dolor agut i crònic per mitjà de consultes, primera entrevista amb història clínica i/o informe clínic i consulta successiva, consulta telefònica de seguiment i interconsulta del pacient ingressat.

Cartera de serveis

Àrea Quirúrgica
 • Prestam assistència a les especialitats quirúrgiques següents:
  • anestèsia en cirurgia major ambulatòria (multiespecialitat)
  • anestèsia pediàtrica en pacients de més de 2 anys
  • cirurgia general i de l’aparell digestiu
  • cirurgia traumatològica i ortopèdia
  • cirurgia urològica
  • dermatologia
  • ginecologia i obstetrícia
  • oftalmologia
  • otorrinolaringologia
 • Disposam de 8 sales d’operacions: 3 sales d’operacions activitat programada diària, 1 sala d’operacions d’urgències, 1 sala d’operacions d’obstetrícia, 2 sales d’operacions de cirurgia major ambulatòria i 1 sala d’operacions de cirurgia menor ambulatòria.
 • Disposam de 3 unitats de recuperació postanestèsica:
  • Sala de reanimació a l’Àrea Quirúrgica, amb capacitat per a 8 pacients.
  • Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI), amb capacitat per a 12 pacients (8 lliteres i 4 butaques).
  • UCSI 2, amb capacitat per a 3 pacients (postendoscòpies digestives).
Activitat fora de l’Àrea Quirúrgica
 • Anestèsia epidural (sala de parts).
 • Endoscòpies digestives i CPRE.
 • Fibrobroncoscòpies.
 • Sedacions per a proves diagnòstiques en radiologia TAC/RMN (pacients no col·laboradors o infants).
 • TEC (teràpia electroconvulsiva).
Valoració preoperatòria

L’anestesiòleg fa anamnesi, exploració física i valoració de proves complementàries pertinents segons el procediment quirúrgic i també segons les característiques del pacient, tant a la consulta d’anestèsia per a pacients ambulatoris com a pacients ingressats.

Unitat del Dolor
 • El tractament adequat del dolor és una altra de les activitats assistencials que prestam. El dolor és una sensació molesta que limita l’habilitat i la capacitat de les persones per fer activitats quotidianes. Actua com un senyal inicial d’advertiment que alguna cosa no funciona bé a l’organisme. La definició de dolor més acceptada en l’actualitat és la de l’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor: “experiència sensorial i emocional desagradable, associada a un dany tissular, real o potencial, o descrita en termes d’aquest dany”.
 • La intensitat del dolor varia: pot ser lleu, una molèstia localitzada o un dolor molt intens. Pot resultar agut i breu o manifestar-se com un trastorn crònic a llarg termini. El dolor agut actua com un factor de protecció en els éssers humans, ja que ajuda a evitar lesions corporals o situacions de risc potencial i protegeix la zona afectada mentre aquesta es recupera.
 • El dolor és un trastorn freqüent i de vegades interfereix en la vida diària. Si no es tracta o s’hi aplica un tractament inadequat, pot esdevenir crònic.
 • Hi ha diferents sistemes de classificació del dolor, i molts s’encavalquen, tot i que les classificacions més esteses inclouen les categories següents:
  • El dolor nociceptiu actua com a factor de protecció. Es produeix com a conseqüència de l’activitat provocada en les vies neuronals per un dany tissular real o un estímul que pot arribar a causar-lo. Entre els exemples més freqüents hi ha el dolor postoperatori, l’osteoartritis, la lumbàlgia o les lesions esportives.
  • El dolor somàtic o inflamatori es produeix com a conseqüència de danys en els teixits tous de l’aparell locomotor. Aquest tipus de dolor sol estar localitzat i es defineix com a lleu o poc intens. És més freqüent a les espatles, als malucs i a les mans, però també es pot manifestar a la zona lumbar.
  • El dolor neuropàtic es produeix a causa de lesions o disfuncions del sistema nerviós somatosensorial. El dolor sorgeix arran d’un dany o una malaltia que afecta qualsevol part del sistema nerviós, sovint sense indicis físics visibles. Sovint es descriu com una coïssor, un formigueig o un dolor fulgurant o punxant. Aquesta classe de dolor sol aparèixer dies o setmanes després d’haver patit una lesió, i en onades de freqüència i intensitat. De vegades no hi ha un origen clar del dolor i sorgeix de manera espontània.
 • Característiques de la Unitat del Dolor:
  • Diagnòstic i tractament de pacients amb dolor agut i crònic rebel als tractaments farmacològics convencionals.
  • Assistència especialitzada i multidisciplinària.
  • Cobertura assistencial durant les 24 hores del dia.
  • Consultes externes diàries (de medicina i d’infermeria).
 • Tractaments analgèsics i tècniques:
  • Control i ús analgèsic del dolor agut postoperatori, amb visita diària de metge/metgessa i infermer/infermera de la Unitat del Dolor Agut:
   • Tractaments farmacològics endovenosos amb opioides.
   • Blocatges epidurals continus.
   • Blocatges guiats per ecografia i escopia radiològica.
   • Paravertebrals continus.
   • Blocatges perineurals continus.
   • Blocatges de plexes nerviosos continus.
   • Ús i control de bombes de PCA (patient controlled analegesia).
   • Ús i control de bombes elastomèriques.
  • Per al tractament del dolor crònic:
   • a) Tècniques analgèsiques amb finalitat diagnòstica o de pronòstic:
    • Endovenosos: perfusions de lidocaïna, ketamina.
    • Intratecals: morfina, baclofèn.
    • Blocatges nerviosos perifèrics.
    • Blocatges de plexes nerviosos.
    • Blocatges epidurals.
    • Blocatges simpàtics.
   • b) Tècniques analgèsiques amb finalitat terapèutica:
    • Tractaments farmacològics ambulatoris.
    • Blocatges nerviosos perifèrics.
    • Blocatges de plexes nerviosos.
    • Injeccions epidurals.
    • Injeccions intraarticulars.
    • Injeccions en els punts gallet.
    • Blocatges del sistema nerviós simpàtic.
    • Epiduròlisi.
    • Radiofreqüència polsada i convencional.
    • Neuròlisi química.
   • c) Tècniques analgèsiques complementàries:
    • TENS (electroestimulació percutània).
    • Acupuntura.
    • Aplicació de pegats de capsaïcina.