Drets i deures

Tots els malalts tenen els següents drets pel que fa a les administracions públiques sanitàries:

 1. A una atenció sanitària integral dels seus problemes de salut dins un funcionament eficient dels recursos sanitaris disponibles.
 2. Al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat i no pot ser discriminat per raons de tipus social, econòmic, moral o ideològic.
 3. A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés, incloent-hi secret el de la seva estada a centres i establiments sanitaris. Aquest dret pot estar limitat per imperatius legals.
 4. A rebre informació completa i continuada, verbal i escrita, de tot el que faci referència al seu procés, incloent-hi diagnòstic, alternatives de tractament i els seus riscs i pronòstics. Aquesta informació serà facilitada amb un llenguatge comprensiu. En cas que el malalt no vulgui o no pugui manifestament rebre la dita informació, aquesta s’haurà de proporcionar als familiars o persones legalment responsables.
 5. A la lliure elecció entre les opcions que li presenti el responsable mèdic del seu cas. És necessari el seu consentiment exprés abans de qualsevol actuació, excepte els casos següents:
  • Quan la urgència no permeti demores.
  • Quan no seguir el tractament suposi un risc per a la salut pública.
  • Quan existeix impediment legal.
  • Quan no estigui capacitat per a prendre decisions. En aquest cas el dret correspondrà als seus familiars o persones legalment responsables.
 6. A negar-se al tractament, excepte en els casos assenyalats al punt 5. Caldrà, per això sol·licitar l’alta voluntària en les condicions assenyalades al punt 6 de l’apartat de deures.
 7. Que se li assigni un metge, del qual haurà de conéixer el nom, i que serà un interlocutor vàlid amb l’equip assistència. En cas d’absència, un altre facultatiu de l’equip n’assumirà la responsabilitat.
 8. Que quedi constància per escrit de tot el seu procés. aquesta informació i les proves realitzades constitueixen la seva història clínica.
 9. Que no es realitzin en la seva persona investigacions, experiments o assaigs clínics sense una informació sobre els mètodes dels principis bàsics i les normes que estableix la Declaració d’Helsinki. Les activitats docents requeriran, així mateix, consentiment exprés del pacient.
 10. Al correcte funcionament dels serveis assistencials i administratius i que l’estructura de la institució proporcioni unes condicions acceptables d’habitabilitat, higiene, alimentació, seguretat i respecte a la seva intimitat.
 11. En cas d’hospitalització, que aquesta incideixi al menys possible en les seves relacions socials i personals. Per això l’hospital facilitarà un règim de visites al més ampli possible, l’accés als mitjans i sistemes de comunicació i la possibilitat de dur a terme activitats que fomentin les relacions social i l’entreteniment de l’oci.
 12. A rebre la informació que desitgi sobre els aspectes de les activitats assistencials que afectin el seu procés i situació personals.
 13. A conèixer les vies formals per presentar reclamacions, queixes, suggeriments i, en general, per comunicar-se amb l’administració de les institucions. Té dret així mateix a rebre’n una resposta per escrit.
 14. A l’alta voluntària en qualsevol moment, després d’haver signat el document corresponent i exceptuat els supòsits recollits en l’article 5.
 15. A utilitzar les possibilitats raonables de superació de la malaltia. L’hospital proporcionarà l’ajuda necessària per a la preparació davant la mort en els aspectes materials i espirituals.Al fet que les institucions sanitàries proporcionin:
  • Una assistència tècnica correcta amb personal qualificat.
  • Un aprofitament màxim dels mitjans disponibles.
  • Una assistència amb els mínims riscos de dolor, molèsties psíquiques i físiques.

Serà haver dels ciutadans envers les institucions sanitàries:

 1. Col·laborar en el compliment de les normes i instruccions establertes en les institucions sanitàries.
 2. Tractar amb el màxim respecte al personal de les institucions sanitàries i als altres malalts i els seus acompanyants.
 3. Sol·licitar informació sobre les normes de funcionament de la institució i els canals de comunicació (queixes, reclamacions i preguntes).Ha de conèixer el nom del seu metge.
 4. Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l’habitabilitat de les instal·lacions sanitàries.
 5. Signar el document d’alta voluntària en el cas de no acceptació dels mètodes de tractament.
 6. Responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions ofertes pel sistema sanitari, fonamentalment pel que fa a la utilització dels serveis, procediments de baixa laboral o incapacitat permanent i prestacions terapèutiques i socials.
 7. Emprar les vies de reclamació i suggeriments.
 8. Exigir que es compleixin els seus drets.